Fluorbehandling

Sammanfattning

Allmänt

När man äter och dricker olika saker som innehåller socker bildar bakterierna på tandytan en syra som kan ge hål i tänderna, karies. Fluor kan reparera ytliga kariesskador och förhindra att nya uppstår. Fluorbehandling har stor betydelse för att minska antalet hål i tänderna.

Man får i sig fluor genom dricksvattnet och det man äter. Men för att få ett bra skydd mot karies måste man tillföra fluor direkt på tanden och området omkring. Det bästa är att borsta tänderna med fluortandkräm.

Hur går behandlingen till?

Förutom tandkräm finns flera olika medel med fluor att köpa på apotek: munsköljningsmedel, sugtabletter och tuggummi. Hur ofta man ska använda dem beror på hur mycket fluor de innehåller.

Om man har stor risk för att få karies kan man få intensivbehandling med fluorlack eller fluorgel, som också kan läka ytliga skador på emaljen. Sådana behandlingar utförs oftast av tandvårdspersonal.

Många nyare tandfyllningsmaterial innehåller dessutom fluor, och det kan minska karies.

Både barn och vuxna kan behandla tänderna med fluor. Tandvårdspersonal kan ge råd om lämpliga mängder och hur ofta man ska använda dem. Munsköljning med fluor fungerar inte alltid så bra för yngre barn, eftersom de sällan klarar att skölja så lång tid som behövs.

Om man följer anvisningarna på förpackningarna finns inga risker för biverkningar eller förgiftning av fluor. Det är mycket ovanligt att man får i sig för stora mängder.

Varför får man fluorbehandling?

Fluor förebygger hål i tänderna

När man äter eller dricker något som innehåller socker bildar bakterierna på tandytan syra, som kan angripa tänderna. Ju sötare och klibbigare det man äter eller dricker är, desto större blir skadan på emaljen. Det kan leda till hål i tänderna, karies. Fluor kan reparera små skador på emaljen och minska risken för nya kariesskador.

Fluor har använts för att förebygga karies i mer än 70 år. Det är det enskilda ämne som i modern tid har betytt mest för att förstärka tänderna och minska antalet hål. Framför allt har användningen av fluortandkräm haft stor betydelse.

Vad är fluor?

Fluor är ett vanligt grundämne som förekommer i olika föreningar i berggrund, mineraler och olika jordarter. Jordskorpans fluorföreningar är delvis lösliga i vatten. Det innebär att grundvatten, beroende på bergart och vattnets genomströmning, kan ha olika fluorhalter. Fluor förekommer även i luften i form av damm- och stoftpartiklar, och i vattendroppar.

Eftersom fluor finns i naturen finns det fluor i den mat man äter. Fluorhalten är låg i de flesta livsmedel som till exempel mjöl, mjölk, ost, ägg, potatis, frukt och kött. De enda livsmedel som har klart högre fluorhalt är fisk, skaldjur och teblad.

Intaget av fluor varierar i olika åldrar

Man får i sig fluor regelbundet genom dricksvatten, mat och genom de särskilda tandvårdspreparat som finns. Spädbarn får i sig olika mycket fluor beroende på om de ammas, får annan mjölkberedning eller får en ersättning som är beredd på dricksvatten. Generellt får barnet i sig mindre fluor via modersmjölken än med mjölkersättning.

Fluor sprids i kroppen via blodet

När man har fått i sig mat och dryck med fluor sprids ämnet i kroppen från mage och tarm vidare via blodplasman i blodet. Nästan all fluor i kroppen lagras i vävnader som ben och tänder.

När fluor tillförs direkt på tanden, till exempel genom att man borstar tänderna med fluortandkräm eller sköljer munnen med fluorlösning, fastnar fluor direkt på tandytan.

Viktigt att tillföra fluor direkt på tanden

Förr ansåg forskare att det räckte med att fluor “byggdes in“ i tanden under den tid som tandemaljen bildades, det vill säga från födseln upp till cirka tioårsåldern. Men detta ger inte ett varaktigt skydd mot karies. Det krävs en ständig närvaro och tillgänglighet av fluor, även i låg koncentration, på eller i tandytan för att ämnet på bästa sätt ska kunna skydda mot karies.

Fluor arbetar på ett komplicerat sätt i gränsskiktet mellan tand, bakteriebeläggningar (plack) och saliv. Ämnet bromsar nedbrytningen av tandemaljen när tänderna utsatts för den syraattack som uppstår då man äter godis eller andra söta saker. Fluor stimulerar en snabb reparation av emaljytan efter syraattacken.

Det blir allt vanligare med metoder som innebär att fluor tillförs direkt till tandytan, till exempel genom fluorsugtabletter, fluorlösning eller fluortandkräm.

Alla har nytta av att stärka sina tänder med fluorbehandling - från tidig barndom till sen ålderdom.

Så går det till

Fluortillskott direkt på tandytan

Idag förebyggs karies genom att tandytan och området kring tanden får ett fluortillskott direkt. Man kan använda fluortandkräm, skölja munnen med fluorlösningar, suga på fluorsugtabletter eller tugga fluortuggummi. Andra vanliga metoder är att låta tandläkare pensla tänderna med fluorlack eller använda en fluorgel. Behandlingarna har visat sig kunna minska kariesangreppen med mer än hälften.

Fluortandkräm

Tandborstning med fluortandkräm är det som har bidragit mest till minskad karies. Genom att använda fluortandkräm en till två gånger om dagen tillförs tandytan fluor på ett enkelt och bra sätt.

Små barn kan också använda fluortandkräm. En vuxen lägger på lite tandkräm vid varje tandborstningstillfälle. Det kan vara ungefär så mycket tandkräm som ryms på barnets lillfingernagel. Tänderna borstas i en till två minuter och det är bäst om tandkrämen inte spottas eller sköljs ut under tandborstningstiden.

Fluorsköljning

Precis som vid användning av fluortandkräm gäller principen att ju oftare man behandlar tänderna med fluorberedningar desto bättre. Sköljningen bör pågå i ungefär en till två minuter och en vanlig mängd sköljvätska är sju till tio milliliter. Hur ofta man ska använda fluorsköljning beror på sköljmedlets koncentration. Det är vanligt att man sköljer varje dag med 0,05 procent natriumfluoridlösning eller varje eller varannan vecka med 0,2 procent natriumfluoridlösning. Tandvårdspersonal kan ge råd om lämpliga intervall.

Vid hög risk för karies, det vill säga om man ofta får nya hål i tänderna, kan man bli rekommenderad att intensivbehandla med fluor. Då brukar man skölja med 0,2 procent natriumfluoridlösning varje dag på kvällen efter att man har borstat tänderna. Tandvårdspersonalen ger information hur länge man bör göra detta.

Munsköljningen är mindre effektiv på barn som är yngre än fem till sex år då de oftast inte kan genomföra en till två minuters sköljning utan att svälja ner eller spotta ut lösningen med detsamma.

Fluortabletter

Ett alternativ till fluorsköljning är fluorsugtabletter. De finns att köpa receptfritt i styrkorna 0,25 och 0,75 milligram fluor. Fördelen med sugtabletterna är att man låter tabletten långsamt smälta på tungan och lösas upp i munnen. Eftersom fluoren stannar kvar länge i munnen får den en möjlighet att verka effektivare. Fluorsugtabletter kan både barn och vuxna ta.

Hur många fluortabletter per dag ett barn ska ta beror på barnets ålder och på fluorhalten i dricksvattnet. Tandvårdspersonalen ger råd om lämpliga fluortablettprogram i varje enskilt fall.

Fluorgel och fluorlack

Om man har hög risk att få karies eller om man har många nya kariesskador, kan det vara nödvändigt med intensivbehandling med fluor. Sådan fluorbehandling kan till och med läka ytliga kariesskador på emaljen.

Med fördel kan fluorlack eller fluorgel användas. Fluorlacket, som ofta innehåller en hög koncentration av fluor, penslas på tänderna. Lacket får stelna och sitter sedan kvar i timmar. Mycket fluor kan på så sätt lagras in i tandemaljen. Tandvårdspersonal sköter lackningen. Om man har hög risk för karies kan det vara lämpligt att upprepa behandlingen två till fyra gånger per år.

Fluorgel är en tjockflytande vätska som innehåller fluor. Gelen läggs i en individuellt anpassad munskena som ser ut som ett tandskydd. Skenan sätts över tänderna och får sitta i fem minuter så att fluorgelen hinner påverka tandytan. Man upprepar behandlingen dagligen, ibland i flera månader. Behandlingarna har god effekt.

Sockerfritt fluortuggummi

Ungdomar och vuxna med stor risk för karies eller med många kariesskador kan också bli rekommenderade sockerfritt fluortuggummi. Tuggummit kan man ta flera gånger per dag. Tänderna får då dagliga upprepade fluorbehandlingar samtidigt som tuggningen stimulerar salivproduktionen. Saliven i sig kan också bidra till att emaljens kvalitet förbättras.

Tandfyllningar med fluor

Många nyare tandfyllningsmaterial, så kallade glasjonomercement, innehåller fluor som avges till tandemalj omkring fyllningen och till saliven. Det har visat sig att denna typ av “fluorbehandling“ också kan bidra till att minska karies.

För mycket fluor kan ge vita fläckar på tänderna

Det kan uppstå en störning i tandemaljen om man får i sig för mycket fluor under den tid tänderna bildas. Denna förändring kallas dental fluoros och är mycket ovanlig i Sverige. I sin mildaste form medför förändringen obetydliga, knappt synliga, vita fläckar eller stråk på tandytan. Får tänderna under den tid de bildas för mycket fluor kan de vita fläckarna blir mer framträdande, missfärgas och ger en ojämn yta.

Om man bor i ett område med dricksvatten som har 1,0 – 1,2 milligram fluor per liter utvecklas ingen fluoros. Dricksvattnet i Sverige har i regel lågt innehåll av fluor, mindre än 0,2 milligram fluor per liter. Man kan få reda på fluorhalten i dricksvattnet via kommunens vattenverk.

Ovanligt med förgiftning

Precis som av många andra ämnen kan man få förgiftningssymtom och riskera hälsan om man får i sig för stora mängder fluor. Men det är mycket ovanligt med förgiftningsfall med fluor, och därför är kunskaperna om vilka mängder som framkallar symtom begränsade.

Det har angetts att om ett barn får i sig 5-15 milligram fluor per kilo kroppsvikt ger det förgiftningssymtom. Beräknat på en ettåring som väger tio kilo skulle det innebära 50-150 milligram fluor, vilket motsvarar ungefär 1-3 tuber fluortandkräm eller 200-600 fluortabletter.

Misstänker man fluorförgiftning ska man ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00, eller uppsöka läkare.

Riskfritt vid rätt användning

Om man använder medel med fluor så som tandläkaren har rekommenderat eller som anges på förpackningen finns ingen som helst risk för biverkningar eller förgiftning. De preparat som används inom tandvården eller säljs på apotek innehåller mycket lite fluor i jämförelse med de mängder som krävs för att få förgiftningssymtom.

Information på flera språk

Det bästa sättet att skydda barns tänder mot karies är regelbunden tandborstning med fluortandkräm. Det är innehållet i ett faktablad riktat till småbarnsföräldrar och översatt till flera olika språk. Faktabladet är framtaget av SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering.

SBU är en myndighet som granskar och utvärderar medicinska metoder. Utvärderingarna bygger på systematiska genomgångar av vetenskaplig litteratur.

Senast uppdaterad:
2016-02-25
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bengt-Åke Orrell, tandläkare, Tandhälsan Nälden, Jämtland

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden