Läkemedel vid gikt

Sammanfattning

Gikt är en ledsjukdom som ger plötsliga inflammationer som gör mycket ont. Oftast är det stortåns inre led som blir inflammerad och då finns det läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen. Vid upprepade giktattacker finns det läkemedel att ta som förebygger att besvären återkommer.

Gikt kommer i attacker. Typiskt för alla giktattacker är att inflammationen kommer snabbt, är mycket kraftig och sedan läker ut helt inom någon eller ett par veckor.

Läkemedel kan lindra och förebygga gikt

Ibland behövs ingen behandling alls, eftersom giktattackerna brukar gå över inom en till två veckor. Men om du får en giktattack och har ont finns läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen.

Om du får upprepade giktattacker kan du behöva ett läkemedel som förebygger att besvären återkommer. Eftersom en del av de förebyggande läkemedlen kan ge en del biverkningar brukar de inte användas efter bara några enstaka giktattacker eller om attackerna kommer sällan.

Lindra enstaka giktattacker

Det finns tre olika läkemedel att välja på för att lindra en giktattack. Vilket du får beror på din ålder, om du har andra sjukdomar och vilka andra läkemedel du tar.

Om du bara har någon enstaka giktattack är det vanligt att bara använda smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare, för att lindra smärtan och inflammationen. Dessa läkemedel har ofta snabb effekt vid gikt.

Du kan även få läkemedel som innehåller kolkicin. Kolkicin används framför allt om du inte kan ta cox-hämmare, exempelvis på grund av biverkningar eller allergi.

Inflammationen kan även behandlas med kortison. Då är det vanligt att få kortison som en spruta i den inflammerade leden. Kortison finns även som tabletter, men då krävs högre doser och effekten är inte lika snabb som när du får en spruta direkt i leden.

Förebygga återkommande giktattacker

Vid upprepade attacker kan du få förebyggande läkemedel som innehåller allopurinol, kolkicin eller probenecid.

Allopurinol och probenecid sänker halten av urinsyra. De lindrar inte smärta och du ska inte ta dem för att lindra en akut attack.

Kolkicin verkar inflammationsdämpande, men sänker inte halten av urinsyra i blodet.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Cox-hämmare

Cox-hämmare, eller NSAID, är namnet på en grupp läkemedel som lindrar smärta och dämpar inflammationer.

Cox-hämmare verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner, som är ämnen som bidrar till inflammationer med symtom som till exempel smärta, svullnad och rodnad. Det leder till att besvären minskar.

Smärtan lindras snabbt, inom någon timma, men det kan dröja ungefär en till tre veckor innan andra symtom som till exempel svullnad och rodnad försvinner.

Cox-hämmare används vid enstaka giktattacker för att lindra symtomen.

Olika typer av cox-hämmare

Det finns många olika cox-hämmare. Alla fungerar på liknande sätt, men de är olika när det gäller verkan, risk för biverkningar och hur ofta du behöver ta medicinen. Ett och samma läkemedel kan ha olika effekt hos olika personer. Därför kan det ibland löna sig att byta till ett annat preparat om du får biverkningar eller inte är nöjd med effekten. Exempel på cox-hämmare är läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena ibuprofen och naproxen.

Acetylsalicylsyra, som också tillhör gruppen cox-hämmare och som finns i till exempel Bamyl, brukar inte fungera bra mot gikt. Urinsyrahalten i blodet kan snarare höjas redan vid låga doser acetylsalicylsyra om du använder läkemedlet länge. Låg dos acetylsalicylsyra brukar vanligen tas som skydd mot blodproppar vid hjärt-kärlsjukdom. Om du får upprepade giktattacker, kan den behandlande läkaren behöva väga nyttan med acetylsalicylsyra mot risken för ytterligare giktbesvär.

Viktigt

Du ska aldrig kombinera cox-hämmare med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farlig.

Cox-hämmare påverkar njurarna och kan leda till att njurarna fungerar sämre, att vätska samlas i kroppen och att blodtrycket stiger. Därför bör du bara ta cox-hämmare i samråd med läkare om du har någon njur- eller hjärtsjukdom. Detsamma gäller om du har någon leversjukdom.

Om du är över 75 år eller om du har eller har haft återkommande magsår bör du inte använda receptfria cox-hämmare på egen hand utan vid behov diskutera lämplig behandling med läkare.

Om du är överkänslig mot cox-hämmare kan du få en kraftig reaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland astmatiker. Om du har astma ska du därför rådgöra med läkare innan du använder cox-hämmare. Om du fått astma eller allergiska besvär av cox-hämmare ska du aldrig använda denna typ av läkemedel.

Cox-hämmare minskar blodplättarnas förmåga att klibba fast vid varandra. Det ökar risken för blödningar. Därför bör du oftast inte använda cox-hämmare samtidigt med blodförtunnande läkemedel mot blodproppar, till exempel Waran.

Graviditet och amning

Gikt är ovanligt vid graviditet. Cox-hämmare kan ha skadliga effekter under graviditet och amning. Rådfråga därför alltid läkare om du funderar på att använda denna typ av läkemedel när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Vissa kan få ont i huvudet, hudutslag eller känna sig trötta eller yra.

En del personer som använder cox-hämmare kan få magbesvär, till exempel halsbränna, ont i magen och illamående. Läkemedlen kan även öka risken för magblödning och magsår. Det beror på att cox-hämmare minskar mängden prostaglandiner, som skyddar magslemhinnan från magsäckens sura och frätande innehåll. Risken kan minskas om du samtidigt tar läkemedel som skyddar mot magsår, till exempel som innehåller omeprazol.

Risken för biverkningar ökar med åldern.

Många användningsområden

Cox-hämmare har många användningsområden förutom gikt. De används till exempel vid andra reumatiska sjukdomar och vid olika typer av smärtor från muskler, senfästen och leder. De kan även användas vid feber, menssmärtor, migrän, njursten och smärta efter operationer.

Exempel på cox-hämmare som används vid gikt

Allopurinol

Läkemedel som innehåller allopurinol sänker halten urinsyra i blodet och urinen vid gikt genom att hämma det ämne, ett så kallat enzym, som behövs när kroppen bildar urinsyra. När halten urinsyra minskar förhindras att kristaller av urinsyra bildas i leder och vävnader. Dessutom förhindras att det bildas njursten i urinvägarna.

Allopurinol används bara i förebyggande syfte, alltså för att undvika nya giktattacker, och är det läkemedel som oftast används vid gikt.

Viktigt

Eftersom allopurinol används för att undvika nya giktattacker ska du inte börja ta det under en pågående giktattack. Då kan besvären förvärras. Däremot ska du inte avbryta behandling med allopurinol vid en ny giktattack.

Det är viktigt att ta allopurinol regelbundet för att undvika att halten av urinsyra växlar. Det kan framkalla nya giktattacker eller njurstensanfall.

Allopurinol lindrar inte smärta, därför behöver du ofta ta smärtstillande läkemedel om du skulle få en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av allopurinol. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Om du får hudutslag ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Biverkningar

En del personer kan få hudutslag eller magbesvär som till exempel illamående eller kräkningar. Vissa kan få en en ovanlig form av blodbrist, men det är mycket ovanligt.

Äldre personer får oftare biverkningar än yngre.

Används även vid andra sjukdomar

Förutom vid gikt används allopurinol vid vissa njursjukdomar och vid sten i urinvägarna som orsakats av urinsyra. Läkemedlet kan även användas för att förebygga höga urinsyrahalter vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Exempel på läkemedel som innehåller allopurinol

Kolkicin

Kolkicin dämpar inflammationen i lederna vid gikt. Det är inte känt på vilket sätt läkemedlet fungerar, men en teori är att kolkicin påverkar de vita blodkropparna.

Kolkicin kan användas både vid akuta giktattacker och för att förebygga gikt. Du kan få kolkicin om du inte kan ta cox-hämmare på grund av till exempel magbesvär eller allergi.

Vid akut gikt försvinner besvären efter 2-3 dygn.

Viktigt

Kolkicin ska inte användas vid vissa blodsjukdomar, vissa sjukdomar i mag- tarmkanalen, vid hjärtsjukdom eller allvarlig njursjukdom.

Om smärtan inte lindras tillräckligt ska du inte ska öka dosen mer än vad läkaren har ordinerat.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Om du har svårt att ta läkemedlet på grund av biverkningar bör du kontakta läkare. 

Exempel på läkemedel som innehåller kolkicin

  • Colrefuz
  • Kolkicin APL.

Probenecid

Läkemedel som innehåller probenecid gör att du kissar ut urinsyra. Då minskar mängden urinsyra i blodet och risken för att få en ny giktattack minskar.

Probenecid används i förebyggande syfte, alltså för att undvika nya giktattacker. Probenecid används framför allt om du inte kan ta allopurinol på grund av allergi.

Viktigt

Du ska inte använda probenecid om du har svåra njurskador.

Det är viktigt att ta läkemedlet regelbundet och att inte avbryta behandlingen utan att först fråga läkare. Risken för nya giktanfall ökar om behandlingen avbryts. Du ska inte avbryta behandlingen om du får en ny giktattack.

Probenecid lindrar inte smärta, därför behöver du ofta ta smärtstillande läkemedel om du skulle få en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av läkemedlet. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Probenecid ökar risken för att njursten bildas av urinsyran som du kissar ut. Därför är det viktigt att dricka mycket vätska när du tar probenecid. Du kan också ta tabletter med natriumbikarbonat för att motverka njursten.

Du ska inte ta läkemedel som innehåller metotrexat, till exempel Methotrexate, när du behandlas med probenecid.

Biverkningar

Vissa personer som använder probenecid kan till exempel må illa.

Läkemedel som innehåller probenecid

Det finns ett läkemedel som innehåller probenecid, Probecid.

Senast uppdaterad:
2017-02-14
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Staffan Magnusson, överläkare vid Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden