Läkemedel vid typ 2-diabetes

Sammanfattning

Vid typ 2-diabetes har du för mycket socker i blodet. Det beror på att kroppens celler inte kan upp sockret ur blodet som de ska. Syftet med läkemedelsbehandling är att sänka blodsockervärdet för att undvika de långsiktiga komplikationer som kan uppstå, till exempel hjärtinfarkt och stroke, liksom skador på ögon och njurar.

Förutom läkemedel är bra mat och motion en del av behandlingen vid typ 2-diabetes.

Läkemedel som används vid typ 2-diabetes

Vid typ 2-diabetes är det vanligast att börja med en sorts läkemedel i form av tabletter. Efter hand kan behandlingen behöva trappas upp, och du kan då få kombinera olika sorters tabletter. Med tiden kan du behöva lägga till insulinbehandling.

Målet med behandlingen är att sänka och stabilisera blodsockervärdet, gärna till ett värde som närmar sig blodsockervärdet hos en person som inte har diabetes. På så sätt minskas risken för de komplikationer som annars kan uppstå.

Det finns flera läkemedelsgrupper som verkar på olika sätt:

 • Metformin ökar cellernas känslighet för insulin. Cellerna kan då ta upp socker från blodet så att blodsockervärdet sjunker utan att bli alltför låg. Metformin är den behandling som rekommenderas i första hand.
 • Sulfonureider ökar kroppens egen produktion av insulin. Behandlingen har bäst effekt de första åren efter att du har fått diagnosen typ 2-diabetes, när du fortfarande har en relativt bra egen produktion av insulin.
 • Glitinider ökar kroppens egen produktion av insulin. Glitinider kallas ibland glinider.
 • Akarbos hindrar eller bromsar upptaget av socker från tarmen till blodet.
 • Glitazoner sänker halten av blodsocker och påverkar fettcellerna så att känsligheten för insulin i kroppen förbättras.
 • Inkretiner är en ny grupp av diabetesläkemedel. När du äter mat bildas ett hormon i tarmen som påverkar bukspottskörteln. Hormonet gör att bukspottskörteln ökar insulinproduktionen och ger en snabbare mättnadskänsla. Inkretiner fungerar som det hormonet.
 • Hämmare av SGLT2 är också en ny grupp av diabetesläkemedel. Läkemedlet gör att njurarna utsöndrar en större mängd socker i urinen.

Insulin

För de flesta med typ 2-diabetes blir behandling med insulin förr eller senare nödvändig för att ha ett bra blodsockervärde. Det är då vanligt att öka lite i vikt.

Lågt blodsocker – hypoglykemi

Med vissa läkemedel mot diabetes kan du få för lågt blodsockervärde, så kallat hypoglykemi. Vanliga symtom på för lågt blodsockervärde är följande:

 • Du blir hungrig.
 • Du blir matt och kraftlös.
 • Du får ont i huvudet.
 • Du blir orolig.
 • Du svettas.
 • Du får hjärtklappning.
 • Du darrar och skakar.
 • Du blir blek.

Sådana symtom kallas känningar och försvinner oftast ganska snabbt om du äter något sött, till exempel 2-3 tabletter druvsocker. Även ett glas mjölk eller juice kan hjälpa. Däremot gör så kallade light-drycker ingen nytta eftersom de inte innehåller socker. När känningarna gått över kan det vara bra ifall du äter något, exempelvis en smörgås.

Graviditet

Om du har typ 2-diabetes och är gravid ska du helst inte använda någon form av blodsockersänkande tabletter. Eventuellt kan du få behandling med metformin.

Om du inte kan hålla blodsockervärdet på en bra nivå med lämpliga matvanor och regelbunden motion är behandling med insulin det enda alternativet om inte metformin anses lämpligt. Diskutera med din läkare om du har typ 2-diabetes och är eller planerar att bli gravid.

Vanligt att öka i vikt

Många blodsockersänkande läkemedel kan göra att du går upp i vikt. Om du har problem med vikten kan det vara bra om du får ett läkemedel som inte gör att du går upp ytterligare i vikt.

Metformin

Metformin ökar cellernas känslighet för insulin så att cellerna tar upp socker från blodet. Medicinen gör även att leverns egen produktion av socker minskar. Blodsockervärdet sänks utan att bli alltför låg, och därmed blir även risken för känningar väldigt låg.

Om du även använder insulin är det vanligast att ta metformin på dagen och komplettera med insulin till natten. Av metformin ökar man oftast inte i vikt.

Viktigt

Om du har dåligt fungerande njurar bör du inte använda metformin.

Om du tar tabletter som innehåller metformin är det bra ifall du är försiktig med alkohol.

Metformin kan vid sällsynta tillfällen ge upphov till störningar i kroppens mjölksyrabalans, så kallad mjölksyraförgiftning eller laktatacidos. Det är ett allvarligt tillstånd.

Tecken på laktatacidos är att du får ett eller flera av symtomen nedan:

 • Du får ont i magen eller i musklerna.
 • Du får oklar andnöd.
 • Du känner dig svag och orkeslös.
 • Du mår väldigt illa och kan kräkas.
 • Du kan även bli medvetslös.

Ring 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har laktatacidos. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. Du ska också sluta ta dina metformintabletter.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om du blir mycket dålig, till exempel att du blir omtöcknad eller väldigt andfådd.

Om du har diarré eller kräks

Risken för att få laktatacidos ökar om du får vätskebrist, till exempel om du kräks, har diarré eller har svårt att få i dig vätska. Du ska då inte ta dina tabletter. Innan du återupptar medicineringen med metformin ska du prata med din läkare eller diabetessjuksköterska.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av metformin är magbesvär som till exempel magknip och att må illa, speciellt i början av behandlingen och om doserna höjts mycket. Ofta börjar en behandling med en låg dos metformin som sedan ökas långsamt, om det behövs. För att minska risken för magbesvär kan du ta medicinen i samband med måltid.

Exempel på läkemedel som innehåller metformin

Metformin finns även i kombination med andra typer av diabetesläkemedel i

 • Competact, som även innehåller en glitazon
 • Eucreas och Janumet, som även innehåller en inkretin.

Sulfonureider

Sulfonureider är en grupp läkemedel som gör att bukspottkörteln producerar och utsöndrar mer insulin.

Sulfonureider fungerar bäst de första åren efter att du har fått diagnosen typ 2-diabetes. Då har bukspottskörteln ofta en relativt bra egen produktion av insulin. När bukspottskörtelns produktion av insulin börjar avta, minskar också effekten av medicinen.

Du ska ta sulfonureider strax före en måltid. Sulfonureider gör att det kommer mer insulin till blodet när det behövs som bäst.

Den blodsockersänkande effekten av de olika läkemedlen i gruppen sulfonureider sitter i upp till 24 timmar.

Viktigt

Du kan få lågt blodsocker av sulfonureider. För att undvika det måste du vara noga med att äta regelbundet och ta medicinen strax före en måltid.

Du kan också få lågt blodsockervärde av sulfonureider av följande anledningar:

 • Du har nedsatt leverfunktion.
 • Du dricker större mängder alkohol.
 • Du använder sulfonureider med höga doser läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Treo eller Aspirin.

Om du anstränger sig fysiskt sjunker blodsockervärdet och du kan behöva äta lite extra för att förebygga lågt blodsocker. Därför är det viktigt att själv kunna mäta blodsockervärdet i samband med längre fysisk aktivitet.

Biverkningar

Sulfonureider har få biverkningar. Förutom lågt blodsockervärde kan enstaka personer få magbesvär som att må illa och kräkas. Du kan öka i vikt med sulfonureider.

Exempel på sulfonureider

Glitinider

Glitinider är en grupp läkemedel som gör att bukspottkörteln producerar och utsöndrar mer insulin. De påminner alltså om sulfonureider, men har en snabbare och mer kortvarig effekt. Det gör att de bör tas tre gånger per dag.

Glitinider används i första hand tillsammans med metformin och kan användas av de flesta som har typ 2-diabetes. I likhet med sulfonureider fungerar glitinider bäst de första åren efter att ha fått diagnosen typ 2-diabetes, när bukspottskörteln har en relativt bra egen produktion av insulin.

Du ska ta glitinider strax före en måltid. Det gör att det kommer mer insulin till blodet just när det behövs som bäst.

Viktigt

Glitinider kan göra att blodsockervärdet blir för lågt och du kan få lågt blodsocker, hypoglykemi. Men glitinider har en kortvarig effekt i kroppen och blodsockerfallet blir inte så långvarigt. Risken att få allvarlig hypoglykemi är mindre än med sulfonureider.

Biverkningar

Förutom en viss risk för blodsockerfall är det ovanligt med biverkningar av glitinider. Du kan öka i vikt med glinitider.

Exempel på glitinider

 • NovoNorm
 • Repaglinid

Akarbos

En stor del av sockret i maten är så kallade sammansatta sockerarter. Det sammansatta sockret kan inte tas upp av blodet från tarmen utan måste först brytas ner till enkla sockerarter.

Akarbos gör att sammansatt socker inte bryts ner så snabbt i tarmen. När nedbrytningen av sockret tar längre tid, dröjer det också innan sockret från tarmen tas upp av blodet. Akarbos sänker blodsockerhalten, men inte lika mycket som de andra läkemedlen.

Du ska ta läkemedlet strax före eller i början av en måltid för att effekten ska bli så bra som möjligt.

Läkemedel i den här gruppen rekommenderas i första hand om du har problem med övervikt, eftersom akarbos inte gör att du ökar i vikt.

Akarbos tillhör läkemedelsgruppen alfa-glukosidashämmare.

Biverkningar

Av akarbos kan du ofta få gaser i magen och diarré, speciellt i början av behandlingen. För att minska risken för magbesvär kan du börja behandlingen med en låg dos och öka dosen långsamt. Du kan också undvika allt slags socker. Det bidrar även till att blodsockervärdet sjunker.

Exempel på alfa-glukosidashämmare

 • Glucobay

Glitazoner

Glitazoner sänker blodsockervärdet genom att hjälpa kroppen att bättre utnyttja det egna insulinet. Glitazoner påverkar fettceller så att deras känslighet för insulin förbättras. Det påverkar också sockeromsättningen i lever och muskler så att blodsockervärdet lättare kan sänkas.

Glitazoner används oftast tillsammans med metformin eller läkemedel ur gruppen sulfonureider, om du behöver mer än ett läkemedel för att få blodsockret på en bra nivå. Du kan också få behandling med en glitazon om du inte kan använda metformin på grund av biverkningar.

Viktigt

Kontakta din läkare om du snabbt ökar i vikt och märker att du blir andfådd lättare än vanligt. Det kan bero på att det samlas vätska i kroppen, så kallat ödem.

Glitazoner ska användas med försiktighet tillsammans med insulin eftersom det då finns risk att du får vätska i kroppen och hjärtproblem. Glitazoner ökar också risken för benskörhet, som i sin tur kan öka risken för benbrott.

Du ska inte heller använda glitazoner om du har haft hjärtsvikt, kärlkramp i hjärtat eller benen eller problem med levern. När du tar medicinen får du lämna blodprov regelbundet för att kontrollera att levern fungerar som den ska.

Biverkningar

Glitazoner kan göra att du går upp lite i vikt.

Exempel på glitazoner

Inkretiner

Det finns två olika typer av läkemedel som ingår i gruppen inkretiner, GLP-1-analoger och DPP4-hämmare. Båda påverkar kroppens eget hormon GLP-1, men på olika sätt.

Hormonet GLP-1 bildas i tarmen och ökar bland annat kroppens egen produktion av insulin. GLP-1-analoger är kopior av hormonet GLP-1 och har liknande effekt. Du tar GLP-1-analoger med hjälp av en spruta en eller två gånger per dag eller en gång per vecka, beroende på vilket läkemedel du använder. Doserna är inte individuellt anpassade som insulin, utan du får en fast dos.

DPP4-hämmare gör att hormonet GLP-1 bryts ner i en långsammare takt i kroppen. På så sätt ökar den insulinbildande effekten av GLP-1 och blodsockerhalten sänks. Du tar DPP4-hämmare som tabletter, en gång per dag.

Båda typerna av inkretiner kan användas tillsammans med sulfonureider eller metformin. Du kan få komplettera din behandling med inkretiner om du använder metformin eller sulfonureider och inte uppnår bra blodsockervärden. Vanligare är dock att först komplettera med insulin.

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen av GLP-1-analoger är att må illa. Det beror antagligen på att magsäckens innehåll tömmer sig till tarmen lite långsammare än vanligt, vilket också gör att blodsockervärdet inte stiger så snabbt efter en måltid. Du ökar inte i vikt av GLP-1 analoger, utan kan till och med minska lite i vikt.

DDP4-hämmare verkar ge få biverkningar. Vikten påverkas inte av DDP4-hämmare.

Risken för blodsockerfall är liten med båda läkemedlen.

Exempel på inkretiner

GLP-1-analoger:

 • Byetta
 • Bydureon
 • Lyxumia
 • Saxenda
 • Trulicity
 • Victoza

DDP4-hämmare:

 • Galvus
 • Januvia
 • Onglyza
 • Trajenta

DDP4-hämmare finns även i kombination med metformin i Eucreas och Janumet.

Hämmare av SGLT2

Denna grupp av läkemedel gör att njurarna utsöndrar en större mängd socker i urinen. På så sätt sänks blodsockervärdet.

Hämmare av SGLT-2 bör användas tillsammans med andra blodsockersänkande läkemedel. Läkemedel från den här gruppen kan användas om du har prövat olika kombinationer av blodsockersänkande läkemedel, inklusive insulin, utan att lyckas sänka blodsockervärdet till en rimlig nivå. Det kan också användas om du har ökar mycket i vikt av insulin.

Biverkningar

Hämmare av SGLT-2 är en relativt ny läkemedelsgrupp och har bara använts en kort tid. Därför är alla biverkningar inte kända ännu. De vanligaste biverkningarna är att du kissar oftare och större urinmängder. En ökad mängd socker i urinen ökar även risken för urinvägsinfektioner med svamp eller bakterier.

Du kan minska lite i vikt och få lägre blodtryck av denna grupp.

Risken för blodsockerfall är liten.

Exempel på hämmare av SGLT2

 • Forxiga
 • Invokana
 • Jardiance

Insulin

Du kan behöva insulin redan när du får diagnosen typ 2-diabetes, men oftast dröjer det flera år innan du behöver komplettera behandlingen med insulin. Vanligast är att till en början ta insulin till natten och tabletter under dagen. Om du behöver högre doser insulin och behöver ta insulin flera gånger dagligen kan du ofta sluta behandlingen med tabletterna.

Insulin finns inte som tabletter utan du måste ta insulinet med en spruta. Vanligast är att använda så kallade insulinpennor.

Hur ofta du behöver ta insulin varierar. När man börjar behandling med insulin får man oftast börja med en dos insulin per dygn. Med tiden kan man behöva fler doser, oftast två gånger per dygn. Enstaka gånger kan man behöva insulin fyra gånger per dygn.

Det finns flera sorter insulin. De börjar verka olika snabbt i kroppen och effekten håller i sig i olika lång tid.

Viktigt

Det är viktigt att insulindosen är anpassad till hur mycket du äter och hur mycket energi du gör av med, till exempel genom motion och kroppsarbete.

Om du tar en för stor dos insulin sjunker blodsockervärdet för kraftigt och du kan få lågt blodsocker. Det kallas även för insulinkänning. Det försvinner oftast ganska snabbt om du äter något sött, till exempel 2-3 tabletter druvsocker eller sockerbitar, eller något annat med mycket socker i som mjölk eller juice.

Om du ofta får lågt blodsockervärde måste du diskutera det med din läkare eftersom det då är nödvändigt att se över din medicinering. Lågt blodsocker försämrar synen och gör att du reagerar sämre och långsammare, vilket kan bli farligt när du till exempel kör bil. Du bör då alltid mäta ditt blodsockervärde innan du börjar köra.

Om du tar för låg insulindos stiger blodsockervärdet, och det kallas hyperglykemi. Du kan få farligt höga blodsockervärden om du avslutar insulinbehandlingen plötsligt och oplanerat, eller om du blir sjuk med feber, till exempel förkyld. Symtom på för högt blodsockervärde är att du blir trött och kraftlös. Om du misstänker att du har för högt blodsockervärde måste du mäta ditt blodsocker så snart som möjligt.

Biverkningar

Om du tar insulinsprutorna på samma ställe många gånger kan det bildas en fettansamling i huden som försämrar upptaget av insulin. Det är därför bra att ta insulinsprutorna på olika ställen. Prata med din diabetessköterska för att få råd om hur du ska ta ditt insulin.

Senast uppdaterad:
2017-08-29
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Mats Eliasson, professor, läkare, specialist i internmedicin och hormonsjukdomar, Sunderby sjukhus, Luleå.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden