Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning av publik butiksyta

Många av Apoteksgruppens apotek är utrustade med kamerabevakning som tar upp både bilder och video, något ljud spelas inte in. Vilka av Apoteksgruppens apotek som har kamerabevakning ser du om de har en skylt uppsatt i butiken med information om att apoteket är utrustat med kamerabevakning. Finns ingen skylt finns inte heller någon kamerabevakning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom Apoteksgruppen ägs majoriteten av apoteken av Apoteksgruppen Detaljist AB (org. nr 556773-4727) och det är det bolaget som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom kamerabevakningen. Det finns även ett antal apotek som bedrivs som franchiseapotek.

När kamerabevakningen bedrivs av ett franchiseapotek framgår det av informationen som finns i respektive apotek och det är då det bolaget som är personuppgifts¬ansvarig.

Du kan alltid kontakta Apoteksgruppen för att få information om ett visst apotek ägs av Apoteksgruppen Detaljist AB eller om det är ett franchiseapotek som har en annan ägare.

Du kan kontakta Apoteksgruppen på:
Apoteksgruppen Detalist AB, Box 7264, 103 89 Stockholm
www.apoteksgruppen.se och 0771 760 760

Du kan även kontakta Apoteksgruppens dataskyddsombud på dataskyddombud@apoteksgruppen.se

Vilka personuppgifter samlar vi in, vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen och vilken är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

När en person är identifierbar så utgör bilden/inspelningen en behandling av personuppgift om denne.

Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och för att utreda och lagföra brott, i syfte att öka tryggheten för personal och kunder samt för att skydda Apoteksgruppens apoteks och andra tredje parters tillgångar.
Behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet som rör Apoteksgruppen och dess franchiseapotek (i fortsättningen benämnt "Apoteksgruppen"), Apoteksgruppens personal, Apoteksgruppens kunders och andra tredje parters berättigade intressen. Detta innebär att Apoteksgruppen anser att våra intressen av att behandla dina personuppgifter för ändamålet väger tyngre än det integritetsintrång som du utsätts för genom behandlingen.

Denna bedömning stöds bland annat på hur och var kamerorna är uppsatta, att det är allmänt och vanligt förekommande med kamerabevakning i butikslokaler och att behandlingen sker i enlighet med lagar och riktlinjer för kamerabevakning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Bilder och videor i upp till sextio (60) dagar varefter det inspelade materialet kommer att raderas.

Vilka kan vi komma att delar dina personuppgifter med och vilken är den rättsliga grunden för den personuppgiftsbehandlingen?

Varje apotek har en egen kamerautrustning som inte är ansluten till någon central enhet varför det inspelade materialet som utgångspunkt inte delas med någon tredje part.

Det inspelade materialet delar de respektive apoteken med:

- Polismyndigheten vid utredning och lagföring av brott, och

- Våra IT-leverantörer när material sparas ner för att skickas till Polismyndigheten.

Överföringen av personuppgifter till Polismyndigheten grundar sig på våra rättsliga förpliktelser och Polismyndigheten blir självständigt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi för över.

När vi sparar ner materialet på våra IT-system så delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer av IT-lösningar. De behandlar då dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem som innehåller instruktioner om hur de får behandla personuppgifterna, i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.
Vi för inte dina personuppgifter till något land utanför EU/EES (så kallat tredje land).

Vad har du för rättigheter och hur utövar du dem?

Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering och begränsning av de personuppgifter som avser dig samt rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Huruvida du sedan har rätt till rättelse, radering, begränsning och om din invändning resulterar i att du inte kamerabevakas bedöms i det enskilda fallet.

Om dina begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av dess upprepande art, kan Apoteksgruppen ta ut en avgift från dig eller vägra att tillmötesgå din begäran.

För att vi ska kunna hantera din begäran om tillgång (kopia), rättelse, radering och begränsning och din invändning så måste du identifiera dig, antingen personligen på apoteket du varit i som har kamerabevakning, eller genom att exempelvis visa upp/skicka in ID-handling till apoteket du varit i eller Apoteksgruppens kundtjänst. Du måste även specificera vilket datum och vid vilket ungefärligt klockslag du besökte apoteket. Gör du inte detta kommer vi inte att kunna hantera din begäran.

Vill du göra gällande dina rättigheter kan du vända dig till vår personal på apoteket eller kontakta Apoteksgruppens kundtjänst på telefon 0771 760 760 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@apoteksgruppen.se.

Vill du framföra missnöje?

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Apoteksgruppens dataskyddsombud på dataskyddsombud@apoteksgruppen.se eller vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området för att framföra klagomål.