Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi skyddar din personliga information!

För oss på Apoteksgruppen är det viktigt att du som kund förstår och känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera och kopplas till en levande människa. Det kan t.ex. vara ditt namn och personnummer men även din IP-adress, köphistorik och dina bonuspoäng för det fall du är medlem i vår kundklubb. Behandling av en personuppgift innebär varje åtgärd som vidtas med den personuppgiften, som exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering.

Vi lägger stor vikt vid att skydda din personliga integritet och det är därför viktigt att du förstår att vi behandlar och skyddar din personliga information på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Vi vill därför med denna integritetspolicy övergripande informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor! Våra kontaktuppgifter finner du sist i denna policy. Vill du ha ytterligare information om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som reglerar behandling av personuppgifter inom EU kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se. Den svenska tillsynsmyndigheten för upprätthållandet av personlig integritet.

Dina personuppgifter hos oss

Vi på Apoteksgruppen erbjuder dig som kund möjlighet att handla receptfria läkemedel och andra välgörande produkter. Vi erbjuder också receptexpediering och rådgivning i våra apotek. Du kan även beställa varor på vår hemsida för att sedan hämta ut varorna i ett av våra apotek. I samband med att du använder våra tjänster behandlar vi personuppgifter om dig vilket exempelvis är ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter som är särskilt skyddsvärda till följd av dess natur, exempelvis information om din hälsa, när du hämtar ut och betalar receptbelagda läkemedel och varor.
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem beror på vilken eller vilka tjänster som du använder hos oss.
Det är framförallt i följande situationer som vi behandlar dina personuppgifter:

 • När du köper receptfria läkemedel och varor i våra apotek eller via vår hemsida,
 • Vid receptexpediering, dvs. när du hämtar ut och betalar läkemedel och andra receptbelagda varor i ett apotek eller via vår hemsida,
 • När du kontaktar oss, t.ex. skickar e-post eller när du ringer oss,
 • När du blir och är medlem i vår kundklubb,
 • Vid efterlevnad av lagar, dvs. till följd av ett lagstadgat krav,
 • Vid utveckling av våra tjänster och för att säkerställa IT-säkerheten,
 • När du deltar i tävlingar som vi anordnar i sociala medier och vid direktmarknadsföring.

Hur vi samlar in personuppgifter om dig

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är antingen information som du själv lämnar till oss när du exempelvis blir medlem i vår kundklubb eller gör ett köp på vår hemsida eller information som skapas när du t.ex. kontaktar vår kundservice. Vi kan också samla in information om dig från annat håll, det gäller t.ex. när vi expedierar läkemedel från elektroniska recept eller behöver inhämta information om ditt högkostnadsskydd från e-Hälsomyndigheten. Dessutom samlar vi in och sparar information om hur du använder vår webbplats genom s.k. cookies.

Vad använder vi dina personuppgifter till och varför

För att vi på Apoteksgruppen ska få behandla dina personuppgifter måste vi enligt gällande dataskyddsförordning ha en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara giltig krävs därför att behandlingen antingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal vi har med dig eller till följd av ett lagstadgat krav, en s.k. rättslig förpliktelse. Vår behandling kan också ske efter en intresseavvägning eller att du samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

När du köper receptfria läkemedel och andra välgörande produkter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera de varor du handlar av oss via våra apotek och via vår hemsida, och för att kunna administrera köp, betalning och leverans av sådana varor. Vi behandlar även dina uppgifter för det fall du vill reklamera en vara eller när vi avhjälper ett fel.

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal, vilket betyder att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt köpeavtal med dig.

När du köper receptbelagda läkemedel och varor

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du hämtar receptbelagda läkemedel och varor i våra apotek och vid beställning av sådana varor via vår hemsida. Vi inhämtar också receptinformation från e-Hälsomyndigheten. Myndigheten tillhandahåller och ansvarar för nationella register till svenska apotek. Du hittar mer information på ehälsomyndigheten.se. Vi behandlar även dina personuppgifter för att avhjälpa fel och reklamationer kopplade till receptexpedieringen.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter vid expediering av receptbelagda läkemedel och varor sker till följd av vår rättsliga förpliktelse.

Kundklubb

Hur Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår kundklubb kan du läsa om här.

Kundservice

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt när du kontaktar vår kundservice via telefon eller e-post. Vi behandlar då dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Informationssäkerhet och utveckling av våra verksamhetssystem

Vi ser alltid till att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det innebär bl.a. att endast behörig personal hos oss har rätt att ta del av dina personuppgifter och vi får inte lämna ut information om dig till någon annan, förutsatt att vi inte är skyldiga enligt lag.

I vissa fall behandlar vi också dina personuppgifter för att lösa incidenter i våra IT-system. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter sker då med stöd av en intresseavvägning.

Digitala kanaler, tävlingar och direktmarknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera kundbeteenden för att skapa en riktad relevant marknadsföring i sociala medier till dig som kund. Vi behandlar även dina uppgifter när du i sociala medier deltar i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och vid externa tävlingar sker behandlingen med stöd av att vi fullgör det avtal vi har med dig.

Efterlevnad av lagar

Apoteksgruppen behandlar även dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Det betyder att vi kan lämna ut uppgifter om dig till myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten. Sådan behandling sker alltså för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Apoteksgruppen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, exempelvis för att uppfylla det avtal vi ingått med dig eller så länge vi enligt lag är skyldiga att spara dina uppgifter.

Vem eller vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part men kan komma att lämna ut dina uppgifter i vissa specifika situationer som vi anger nedan. När vi överför dina personuppgifter i sådana situationer vidtar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Underleverantörer

För att kunna leverera våra tjänster samarbetar vi i vissa situationer med underleverantörer, som exempelvis IT-leverantörer. Det betyder att de kan komma att behandla dina personuppgifter. Vi ingår då ett avtal med underleverantören, ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, av vilket det framgår att underleverantören endast får behandla dina personuppgifter för vår räkning och enbart i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi anger.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vissa underleverantörer kan vara etablerade eller ha del av sin verksamhet utanför EU/EES, i ett s.k. tredje land. Om en sådan underleverantör behandlar dina personuppgifter vidtar vi alltid lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker enligt gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. EU:s standardiserade avtalsklausuler hittar du här. Du hittar också mer information om tredjelandsöverföringar på imy.se.

Lagkrav

Vi är enligt lag i vissa situationer skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till olika myndigheter, som exempelvis Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av oss på Apoteksgruppen har du ett antal rättigheter som följer av gällande dataskyddsförordning. Det betyder att du, med vissa begränsningar, har rätt till följande:

Rätt till information (registerutdrag)

Du har rätt att få information om, och begära åtkomst till, de personuppgifter vi behandlar om dig. Sådan information kan du få genom att begära en kopia av de personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag.

Möjlighet att rätta dina uppgifter

Visar det sig att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem. Om uppgifterna rättas, ska vi så långt som möjligt, informera dem vi lämnat ut uppgifter till om att uppgifterna rättats. Du har också möjlighet att begära information om till vem uppgifter har lämnats ut till.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att alla eller delar av dina personuppgifter raderas om någon av följande förutsättningar gäller;

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlas för.
 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Begränsa vad vi behandlar

I vissa situationer har du rätt att begära att personuppgifter om dig begränsas om du t.ex. anser att en uppgift om dig är felaktig och vi under en tid måste kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda de personuppgifter vi behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Det gäller dock enbart personuppgifter som du själv lämnat till oss och att vi behandlar uppgifterna med ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning kan du invända mot sådan behandling. Du måste ange vilken behandling du invänder mot och vi måste för att kunna fortsätta med vår behandling visa att vår behandling är så stark att vi har ett berättigat intresse som väger tyngre än dina intressen och skyldigheter.

Du har dock alltid en möjlighet att invända mot att vi använder dina personuppgifter vid direktmarknadsföring. Om du avsäger dig direktmarknadsföring ska vi upphöra med sådan behandling.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla de samtycken du har lämnat till oss. Läs mer hur du gör för att återkalla ditt samtycke inom ramen för ditt medlemskap här.

Klagomål

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regelverk bör du snarast anmäla det till oss info@apoteksgruppen.se eller så kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du hittar mer information på imy.se.

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie (kaka) är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator, platta eller telefon om du tillåter det. Cookies innehåller ingen personinformation såsom telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter utan enbart data som gör att vi förstår att du är samma person som kommer tillbaka till oss vid flera tillfällen. Cookies är inte skadliga. Vill du läsa mer om Cookies finns information hos Post- och telestyrelsen.

Vi använder också en pixeltagg som även den kallas för cookie och syftet med den är att vi ska kunna ge våra besökare så bra upplevelse och service som möjligt genom att samla in information om vilka sidor våra besökare är mest intresserade av.

Vad är förstapartscookies?

En cookie har alltid en avsändare som är ett domännamn. En förstapartscookie är en cookie som kommer från den domänen/webbplatsen du besöker. Webbplatsen du besöker är alltså den som satt förstapartscookien.

Vad är tredjepartscookies?

En tredjepartscookie är en cookie som kommer från en annan domän än den du besöker. Om du ser en banner eller annons på en annan webbplats än vår, så kallad remarketing annonsering, så är det en tredjepartcookie. Denna cookie kan användas av flera olika webbplatser som vi samarbetar med.

Om du vill stänga av Cookies

Du kan välja att inte godkänna användningen av cookies. Det kan dock påverka webbplatsens funktionalitet vilket innebär att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer fungera. Detta då vi använder oss av cookies för att förstå hur vår webbplats används och för att förbättra webbplatsens funktioner för dig.

Cookies sparas på din dator/mobil och kan endast läsa av den webbplats där de kakorna kommer från. I din webbläsare/browser kan du ange om du vill tillåta cookies eller om du ska få ett meddelande i din webbläsare varje gång en cookie söker tillträde på din enhet. Om du inte vill lagra cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare men detta kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats. Om du fortsätter interagera med vår webbplats godkänner du att cookies används och lagras.

Vilka typer av Cookies används på apoteksgruppen.se?

Vi använder oss av följande cookies på apoteksgruppen.se:

• Nödvändiga cookies (förstapartcookies)
Dessa cookies finns för att du ska kunna använda webbplatsen och för att du till exempel ska kunna logga in på mina sidor.
• Funktionella cookies (förstapartcookies)
Dessa använder vi för att kunna tillhandahålla viss funktionalitet på vår webbplats.
• Prestanda cookies (förstapartcookies)
Dessa använder vi för att kunna analysera trafiken på vår webbplats så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att bland annat få veta vilka sidor som är mest populära och hur besökaren tar sig runt på vår webbplats.
• Marknadsföringscookies (tredjepartcookies)
Dessa använder vi för att kunna ge dig bättre och mer relevanta erbjudanden i annonser och marknadsföring.

Ändringar i denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy eller ändra våra rutiner kring vår behandling av personuppgifter till följd av förändringar i lagstiftning eller i vår verksamhet. Den senaste versionen finns alltid här på denna webbplats och vi ber dig att regelbundet besöka hemsidan för att få den senaste informationen.

Personuppgiftsansvarig

Apoteksgruppen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker i enlighet med denna policy.

Våra kontaktuppgifter

Apoteksgruppen i Sverige AB (org. nr 556773-4156)
Box 7264
103 89 Stockholm

När du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Har du frågor avseende denna policy, vår behandling av dina personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.

Du når oss på telefon 0771-760 760 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss info@apoteksgruppen.se

Är du medlem i vår kundklubb kan du administrera ditt medlemskap direkt på vår webbplats genom att logga in på "Min sida". Där kan du exempelvis korrigera dina kontaktuppgifter eller aktivera eller avaktivera dig för medlemsutskick.

Om du vill begära registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran ska göras skriftligt och ska undertecknas av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, ditt personnummer och din adress.

Begäran skickar du till:

Apoteksgruppen i Sverige AB
Kundservice 
Box 7264
103 89 Stockholm

Tack för att du läst vår integritetspolicy!