Om webbplatsen

Personuppgiftsbehandling på Apoteksgruppens webbplats.

Integritetspolicy

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

Apoteksgruppen samlar in personuppgifter enbart för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och följer gällande lagar vid behandling av personuppgifter. Ytterligare information finner du här om externa tävlingar, förfrågningar, användning av kakor (cookies) och om kundklubben. Apoteksgruppen i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för nyss nämnda personuppgifter. Därutöver är varje enskild apoteksägare personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som utförs på lokalt apotek. Denna behandling av personuppgifter sker i överensstämmelse med nedanstående rutiner. När det gäller sekretess och säkerhet på apotek hittar du mer information under stycket Om Apotek; sekretess och säkerhet. Apoteksgruppen har som mål att alla ska vara trygga när de anförtror Apoteksgruppen sina personuppgifter.

I det fall dina personuppgifter skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du har rätt att begära skadestånd om skada och kränkning av din personliga integritet har uppstått i samband med att behandling av dina personuppgifter har skett i strid med lag. En gång per kalenderår har du rätt att på begäran kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. En begäran om registerutdrag eller rättelse av uppgifter görs skriftligen undertecknad av dig själv till Apoteksgruppen i Sverige AB, Personuppgiftsansvarig, Box 7264, 103 89 Stockholm. Glöm inte att ange personnummer.

Externa tävlingar

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar sparas bara så länge det behövs för att utse en vinnare i tävlingen. Vinnarna publiceras på hemsidan med uppgifter om namn och postnummer. I förekommande fall publicerar Apoteksgruppen även den vinnande motiveringen.

Förfrågningar

Personuppgifter som lämnas i samband med förfrågningar via kontaktformulär sparas bara så länge det krävs för administrationen.

Användning av kakor (cookies)

Apoteksgruppen använder cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. En kaka (cookie) är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator.

Apoteksgruppen använder kakor i syfte att förstå hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens funktionaliteter.

Om kakor inaktiveras kommer vissa funktioner på webbplatsen inte att fungera för dig. Om du inte vill tillåta kakor så kan du stänga av funktionen genom att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras.

Om kundklubben

Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter huvudsakligen då du accepterar villkoren för Apoteksgruppens kundklubb. När du blir medlem i Apoteksgruppens kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i Apoteksgruppens kunddatabas. Vidare registreras och lagras uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor. Apoteksgruppen kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet, för att kunna ge dig anpassade erbjudanden baserat på tidigare inköp samt för marknadsföring, statistik och andra analysändamål. För kundklubbsvillkoren, se här.

Om Apotek; tystnadsplikt och säkerhet

Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter huvudsakligen då du hämtar ut läkemedel eller andra varor på recept. De personuppgifter Apoteksgruppen registrerar och sparar vid receptexpedition är ditt namn och personnummer, vem som har förskrivit receptet och datum när det förskrevs, vilket läkemedel du ordinerats och i vilken dos. Vidare rapporteras den mängd av läkemedel du fått och priset. Registreringen är obligatorisk och genomförs för att kunna säkerställa en säker receptexpedition, fullgöra lagreglerade skyldigheter och på begäran lämna uppgifter till tillsynsmyndighet. Därutöver lämnas uppgifter om receptexpeditioner ut till såväl eHälsomyndigheten som Socialstyrelsens olika register.

Endast behöriga personer hos de apotek som hör till Apoteksgruppen (apotekspersonal och viss supportpersonal) har rätt att ta del av dina personuppgifter och behörigheten är begränsad till vad som behövs för att personal ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Inom Apoteksgruppen har personalen som handhar läkemedel eller ger dig råd tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att anställda inom Apoteksgruppen inte får lämna uppgifter om dig till utomstående om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Apoteksgruppen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, bland annat kontroller av registrens så kallade loggfiler för att se att inga dataintrång eller onödiga inloggningar har gjorts.

Sökning på identitet är endast tillåten för att genomföra receptexpedition eller om du samtycker till det.

eHälsomyndigheten är en myndighet som ansvarar för bland annat nationellt e-receptregister, läkemedelsförteckningen, högkostnadsdatabasen och fullmaktsregister. Läs mer om eHälsomyndighetens register på deras webbplats.