Bolagsstyrning för Apoteksgruppen

Till grund för Apoteksgruppens bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer också statens ägarpolitik jämte övriga direktiv och riktlinjer som staten meddelar.

Den 1 juli 2005 infördes en kod för bolagsstyrning i Sverige, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Detta regelverk kompletterar statens ägarpolitik, och Apoteksgruppen följer Koden i tillämpliga delar.

Bolagsstämmor

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Bolagsordning