Apoteksgruppens ansvar

Genom att säkerställa tillgång till läkemedel, bidra till effektiv och säker läkemedelsanvändning och stärka mångfalden av aktörer på apoteksmarknaden, spelar Apoteksgruppen en viktig roll. Vi vill uppfattas som kundernas lokala hälsopartner.

Vårt erbjudande och vårt sätt att möta kunderna utgår från Apoteksgruppens interna policies som omfattar arbetsmiljö, etik, IT, jämställdhet och mångfald, kommunikation, kvalitet, miljö samt personal. Våra egenföretagare och medarbetare tar stort eget ansvar för att anpassa verksamheten till den lokala marknaden och kundernas individuella behov.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag- och myndighetskrav, identifiering och minimering av risker, långsiktig planering och vid behov omedelbara åtgärder.

Etik

Vi visar respekt för människors lika värde och anlitar handelsvaruleverantörer som kan redovisa hur följsamhet till internationella konventioner såsom FN:s barnkonvention säkerställs.

IT

Våra verksamhetskritiska system är validerade, de möjliggör en rationell verksamhet och uppfyller krav enligt Apoteksdatalagen och Personuppgiftslagen.

Jämställdhet och mångfald

Vi verkar för mångfald och säkerställer att diskriminering inte förekommer vad gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder.

Kommunikation

Vi agerar öppet, tydligt, ärligt, snabbt och planerat i externa och interna kontakter. Våra relationer med massmedia präglas av respekt för journalistens arbetssätt.

Kvalitet

Samtliga medarbetare inom Apoteksgruppen ska efterleva våra kärnvärden entreprenörskap, problemlösning och ansvar samt ha kundens bästa i fokus. Vi säljer godkända och kvalitetssäkrade produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Miljö

Vi bidrar till en bättre miljö genom att ställa krav på våra handelsvaruleverantörer att minimera sin och produkternas miljöpåverkan samt åtgärder som syftar till att minska vår egen miljöbelastning.

  • Plastpåsar

Plastpåsar som skräpar ned haven är ett av vår tids största miljöproblem, men tillsammans kan vi göra skillnad. Våra bärkassar är från och med februari 2017 klimatneutrala, vilket innebär att träd planteras i Colombia för att kompensera de utsläpp som produktionen innebär. Våra bärkassar är även biologiskt nedbrytbara, dvs att de efter en tid endast består av vatten, koldioxid och biomassa.

Som kund kan du försöka avstå från påsen eller återanvända den om möjligt. Glöm inte att slutligen sortera den slitna påsen i rätt sopsorteringskärl.

Personal

Vår verksamhet bygger på att vi är ett framgångsrikt och lönsamt företag med nöjda kunder och stolta medarbetare. Vi är flexibla och beredda att möta nya önskemål och krav i omgivningen. Personalen uppmuntras till delaktighet och att ta eget ansvar.

Visselblåsning

Apoteksgruppen har en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter genom vilken medarbetare, uppdragstagare och andra som är knutna till Apoteksgruppen kan rapportera om brott eller andra liknande missförhållanden som inträffat i Apoteksgruppens verksamhet.

Rapportering av sådana iakttagelser kan göras helt anonymt via den externa digitala tjänsten WhistleB. Alla rapporter som lämnas i denna kanal är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda personer som har i uppgift att utreda rapporter.

Klicka här för att komma till WhistleB