Våra medlemsvillkor

Ta en stund och läs igenom medlemsvillkoren. Vid fullföljt medlemskap godkänns dessa villkor. 
Senaste uppdatering: 2023-07-05

Om medlemskapet

Villkoren avser medlemskap i kundklubben hos Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr 556773-4156. Medlemskap är gratis och förutsätter att du är 18 år, har ett svenskt personnummer, är folkbokförd i Sverige och inte har skyddad identitet. För att bli medlem uppger du personnummer och kontaktuppgifter som mobilnummer/e-post i våra apotek. Du kan även registrera ditt medlemskap i våra digitala kanaler om du har tillgång till e-legitimation. Personuppgifter är en förutsättning för medlemskapet som möjliggör att vi kan fullfölja avtalet avseende kundklubben och för att hantera medlemskapet behandlas dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy (se nedan). Medlemskapet är personligt och kontaktuppgifter och förmåner kan inte delas med annan person.

Medlemsförmåner

Som medlem får du bland annat tillgång till förmåner som bonus och riktade erbjudanden, både personliga och generella. Förmånerna är kopplade till köp och aktiviteter i våra apotek och digitala kanaler samt våra samarbetspartners.  Aktuella medlemsförmåner presenteras på hemsidan.

- Intjänande av poäng & bonus
Bonusgrundande poäng (1 poäng per betald krona) ges på köp av handelsvaror och receptfria läkemedel i alla våra apotek. Undantag är tjänster, receptförskrivna läkemedel och andra produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Receptbelagda läkemedel är inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel.

Poäng registreras på köp som kopplas till ditt medlemskonto via personlig identifiering. Poängen är personliga och gäller endast för privat bruk, dvs kan ej överlåtas till annan person eller juridisk verksamhet. För varje 1 000 poäng som löpande uppnås inom de senaste 12 månaderna får du vid våra utbetalningstillfällen 20 kronor i bonus insatt på medlemskontot. Bonusen är giltig i två månader och kan användas som delbetalning i våra apotek men inte lösas in mot kontanter, varken helt eller delvis. För att se aktuellt poängsaldo och bonus kan du logga in med BankID som medlem i våra digitala kanaler eller kontakta kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

- Medlemserbjudanden och marknadsföring
Vår direktmarknadsföring sker främst via sms, e-post och i tredjepartskanaler. För att skapa så relevant kommunikation som möjligt utvärderar vi främst köphistorik, ålder, kön, bostadsort samt beteende i våra digitala kanaler. Vi analyserar aldrig information kopplat till receptbelagda läkemedel och vi lämnar inte ut dina personuppgifter till annan extern part i kommersiellt syfte. Vi kontaktar dig bara via de kontaktuppgifter du själv registrerat och det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter och kommunkikations-preferenser uppdaterade. Du kan logga in med e-legitimation under Mina sidor och själv uppdatera dina uppgifter eller kontakta kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Behandling av dina personuppgifter

- Ändamål och rättslig grund
Vi behandlar dina personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, köphistorik, kontaktuppgifter och användarinformation) för att administrera medlemskapet samt för marknadsföring, statistik och andra analysändamål. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra medlemskapet och uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren (rättslig grund: avtal) samt att leverera en så bra kundupplevelse som möjligt (rättslig grund: berättigat intresse).

- Insamling
Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss. När du godkänner medlemskapet medger du också rätt till vår kundservice registrerar de personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskonto. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från våra samarbetspartners. Det kan avse uppgifter om var du bor, statistikuppgifter om ditt bostadsområde och annan demografisk data.

- Mottagare
Våra apotek kan komma att ha tillgång till och behandla dina personuppgifter så att du kan utnyttja dina medlemsförmåner på respektive apotek och vi använder externa leverantörer och samarbetspartners för att administrera och tillhandahålla kundklubben. Personuppgifter kan också lämnas ut till samarbetspartners för nödvändig behandling, till exempel för leverans av varor, tryck och distribution. Om leverantörer eller samarbetspartners behandlar dina personuppgifter ingår vi avtal för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter. I de fall leverantörer eller samarbetspartners är etablerade i ett land utanför EU/EES som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter som gäller inom EU/EES vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att sådan överföring är tillåten enligt gällande lagstiftning t.ex. genom att ingå avtal innehållande standardiserade avtalsklausuler och kompletterande säkerhetsåtgärder som reglerar sådan överföring.

- Lagring
All behandling av personuppgifter sker enligt lag och all lagring sker elektroniskt. Dina personuppgifter sparas till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

- Rättigheter
Du har ett antal rättigheter avseende de personuppgifter som behandlas i våra register. Observera att rättigheterna inte är absoluta, vilket innebär att vi enligt GDPR måste göra en bedömning från fall till fall vad gäller hur långt respektive rättighet sträcker sig. Det kan till exempel vara så att vi har en rättslig förpliktelse att spara uppgifter under en viss tid och därmed inte får radera dem. Utgångspunkten är dock att du har följande rättigheter mot oss:

  • Rätt till tillgång och information om hur dina personuppgifter behandlas.
  • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter. Om du vill rätta uppgifter i ditt kundklubbskonto kan du själv göra det genom att på hemsidan logga in med BankID under menyn Kundklubb och ändra dina uppgifter.
  • Rätt till radering av sådana uppgifter som inte länge behövs för det ändamål som de samlades in för. Om du vill avregistrera dig från våra utskick kan du själv göra det genom att klicka på "avprenumerera" längst ned i det senaste utskicket du fått från oss via email eller SMS. Om du vill avsluta ditt medlemskap kan du kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.
  • Rätt till begränsning av för vilka ändamål dina personuppgifter får behandlas.
  • Rätt till invändning avseende behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet i syfte att få ut personuppgifter som du själv har lämnat och använda dem på annat håll.
  • Rätt till att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.
  • Rätt att inge klagomål till IMY. E-post: imy@imy,se. Telefon: 08-657 61 00. Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. Hemsida: www.imy.se

För en fullständig information om hur vi generellt behandlar personuppgifter kan du se information på hemsidan inder Integritetspolicy. 

Ansvarsbegränsning

Vi ansvara inte för information om exempelvis erbjudanden som lämnas av andra parter, som leverantörer eller samarbetspartners. Vi ansvarar inte för eventuell skada till följd av att du inte kan använda ditt medlemskap på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrof, brand, krig, nya lagar som påverkar avtalet mellan oss, myndighetsåtgärd, strejk och blockad.

Villkorsändring

Apoteksgruppen äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande kundklubbsvillkor kommer att anslås på hemsidan. Om du inte accepterar en villkorsändring har du möjlighet att säga upp medlemskapet. För att avsluta ditt medlemskap kan du kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Giltighet och uppsägning

Medlemskapet gäller tillsvidare och kan när som helst sägas upp. Apoteksgruppen har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. Medlemskaps giltighet upphör automatiskt då medlem avlider, erhåller skyddad identitet eller inte har registrerat några köp inom en period på två år. Vid upphörande av medlemskap är vår rutin att alla personuppgifter kopplat till medlemskontot raderas.

Kontaktuppgifter

Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr. 556773-4156
Telefon: 0771-760 760
E-postadress: kundklubb@apoteksgruppen.se

Jag vill bli medlem direkt, till anmälan!