Våra medlemsvillkor

Ta en stund och läs igenom villkoren som började gälla den 25 maj 2018. 

Om medlemskapet

Kundklubben ägs och drivs av Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr 556773-4156 ("Apoteksgruppen"). Medlemskapet är gratis. För att bli medlem i kundklubben ska du lämna ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter för registrering till ett apotek inom Apoteksgruppen. Du kan även själv registrera ditt medlemskap på Apoteksgruppens hemsida eller genom andra kanaler som erbjuds av Apoteksgruppen. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter. Detta för att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl eller mobilnummer. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna bli medlem och för att Apoteksgruppen ska kunna fullgöra avtalet avseende kundklubben. Om uppgifter inte lämnas så kan du inte bli medlem i kundklubben. Har du ett utländskt personnummer eller är dina personuppgifter skyddade av sekretess kan du på grund av systemtekniken tyvärr vara förhindrad att teckna medlemskap. Kontakta Apoteksgruppen om du önskar mer information om detta. För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 18 år.

Våra medlemsförmåner

Som medlem får du möjlighet att samla bonuspoäng på alla köp av varor, tjänster och receptfria läkemedel gjorda på Apoteksgruppens apotek. Receptförskrivna varor är dock inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel. Du får en poäng per betald krona på allt du handlar, utom receptförskrivna varor. Insamlade poäng summeras på köp gjorda innevarande år plus föregående år. För varje 1 000 poäng som uppnås inom den angivna perioden får du en bonuscheck med ett värde av 20 kronor. Checken kan användas på Apoteksgruppens apotek men inte lösas in mot kontanter, vare sig helt eller delvis.

Som medlem får du ta del av rabatter och annan information som lämnas på Apoteksgruppens hemsida, via sms, e-post och andra kommunikationskanaler. Om du inte vill ha direktreklam anmäler du detta till Apoteksgruppen, se kontaktuppgifter nedan. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta person- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner och bonuscheckar kommer fram. Du kan uppdatera dina uppgifter på "Min sida" på hemsidan eller genom att kontakta Apoteksgruppen, se kontaktuppgifter till Apoteksgruppen nedan.

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem i Apoteksgruppens kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i Apoteksgruppens kunddatabas. Vidare registreras och lagras uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor. Apoteksgruppen kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från våra samarbetspartners. Det kan avse uppgifter om var du bor, statistikuppgifter om ditt bostadsområde och andra uppgifter som gör att vi kan tillhandahålla en så bra kundklubb som möjligt för dig. Apoteksgruppen kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet, för att kunna ge dig anpassade erbjudanden baserat på din profil och tidigare inköp samt för marknadsföring, statistik och andra analysändamål.

Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalet avseende kundklubben. Apoteksgruppens behandling av personuppgifter avseende dina inköp av bonusgrundade varor samt för utskick av anpassade erbjudanden sker med stöd av ditt samtycke som lämnas när du accepterar villkoren för Apoteksgruppens kundklubb. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få sådana anpassade erbjudanden, se kontaktuppgifter till Apoteksgruppen nedan. Samtycke avseende behandling av uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor är dock ett villkor för att avtalet avseende kundklubben ska kunna fullgöras och om du återkallar detta samtycke så kommer ditt medlemskap i kundklubben att avslutas. Behandling av dina personuppgifter för statistik- och analysändamål samt direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på Apoteksgruppens affärsmässiga och kommersiella intressen.

Apoteksgruppen lagrar dina personuppgifter så länge som du är medlem i Kundklubben. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas senast inom ett år efter uppsägningen. Om du inte har gjort några inköp och samlat poäng under en period om fyra år, så kommer ditt medlemskap att avslutas och dina personuppgifter raderas.

Dina val

Du kan när som aktivera eller avaktivera dig för utskick via en enskild kanal på "Min sida" på hemsidan och därigenom återkalla ditt samtycke till att få anpassade erbjudanden. Du kan även kontakta Apoteksgruppen per telefon för att anmäla detta.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Apoteksgruppen behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om Du har frågor gällande Apoteksgruppens behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till Apoteksgruppen, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Mottagare av dina personuppgifter

Apotek inom Apoteksgruppen kan komma att ha tillgång till och behandla dina personuppgifter så att du kan utnyttja dina medlemsförmåner på respektive apotek. Apoteksgruppen kommer dock inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål. Apoteksgruppen kan komma att använda olika leverantörer och samarbetspartners för att administrera och tillhandahålla kundklubben. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Apoteksgruppens räkning, kommer Apoteksgruppen ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Apoteksgruppen kan komma att ha leverantörer eller samarbetspartners som är etablerade i ett land utanför EU/EES och dina personuppgifter kan då komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter som gäller inom EU/EES. Apoteksgruppen kommer dock att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att sådan överföring är tillåten enligt gällande lagstiftning t.ex. genom att ingå avtal innehållande standardiserade avtalsklausuler som reglerar sådan överföring.

Villkorsändringar för kundklubben

Apoteksgruppen äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande kundklubbsvillkor kommer att anslås på Apoteksgruppens hemsida. Om du inte accepterar en villkorsändring har du möjlighet att säga upp medlemskapet.

Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Apoteksgruppen kan säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet samt då du inte tjänat in någon poäng på fyra år. Vid medlemskapets upphörande erhålls värdecheck endast om miniminivån 1 000 poäng har uppnåtts.

"Force Majeure" - skador som inte kan förutsägas

Apoteksgruppen är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Apoteksgruppen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Apoteksgruppen är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Apoteksgruppen varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Apoteksgruppen i Sverige AB, org. nr. 556773-4156
Telefon: 0771-760 760
E-postadress: kundklubb@apoteksgruppen.se

Jag vill bli medlem direkt, till anmälan!